Wanda Fedora

Ďakujem, že ste ma pozvali vystúpiť na Vašej výročnej konferencii. Bolo by úžasné navštíviť
každú krajinu IFDH, ale nie je to možné kvôli môjmu pracovnému životu. Dnes sa k vám
pripájam z môjho domova vo východnej Kanade, z malého ostrova s názvom Cape Breton.
Pozývam Vás, aby ste ma niekedy navštívili. Dovoľte mi, aby som v mene IFDH priniesla
blahoželanie k oslave 30. výročia vašej asociacie. Rozvoj a sila asociacie je svedectvom
odhodlania jej členov. Vaša asociaca je veľmi aktívna vďaka členstvu v Európskej federácii
dentálnych hygienikov a samozrejme aj v medzinárodnej federácii dentálnych hygienikov. Byť
členom väčšej organizácie prináša vašej asociacii vystavenie sa rôznym kultúrnym a vedeckým
silným stránkam svojich medzinárodných kolegov. Medzinárodná federácia dentálnych
hygienikov má len 36 rokov, takže vzhľadom na našu profesiu, ktorá existuje už viac ako 100
rokov, sú obe naše združenia relatívne mladé. Počas tohto storočia sme sa identifikovali a
zabezpečili si svoju pozíciu v oblasti ústneho zdravia.
Rada by som sa s vami podelila o poslanie našej federácie; Medzinárodná federácia dentálnych
hygienikov je medzinárodné neziskové združenie pre národné organizácie dentálnych
hygienikov. Vďaka napredovaniu vo vedení a spolupráci je IFDH celosvetovým zástancom
profesie dentálnej hygieny. IFDH podporuje prevenciu ako súčasť celkového zdravia našich
pacientov a excelentnosť vo vzdelávaní, výskume a praxi v oblasti dentálnej hygieny.
Profesionáli neexistujú sami. Patríme do kolektívu rovnako vzdelaných jedincov, s podobnými
cieľmi a ideálmi. Našich 35 krajín s členstvom viac ako 92 000 dentálnych hygienikov vytvorilo
silne globálne teleso. Sme jednotní v našej spoločnej veci podpory zdravia ústnej dutiny a
prevencie ochorení ústnej dutiny.
Aj keď sa môže zdať, že predstavenstvo vedie federáciu, sú to členovia, ktorí prostredníctvom
svojich zástupcov Snemovne delegátov dávajú predstavenstvu smer a umožňujú predstavenstvu
smerovať pokrok našich cieľov. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná účasť všetkých našich
členov. Za týmto účelom predstavenstvo pomáha rozvíjať programy na podporu excelentnosti v
oblasti ústneho zdravia, ako sú ocenenia za spoločenskú zodpovednosť, ktoré uznávajú prínos
našich členov. Generácia bez kazu, ktorú vyvinulo vaše združenie, bola minulý rok ocenená
jedným z troch ocenení za spoločenskú zodpovednosť v Írsku na našom medzinárodnom
sympóziu o dentálnej hygiene. Keď vaši členovia vytvoria a doručia takéto programy, všetci
dosiahneme našu misiu.
Naše programy sú navrhnuté tak, aby riešili uvedené ideály v našej misii. Každý z týchto ideálov
excelentnosti vo vzdelávaní, výskume a klinickej praxi sa prelína, pretože sa navzájom
ovplyvňujú. Ako napríklad na Medzinárodnom sympóziu o dentálnej hygiene. Každé dva roky
organizujeme sympózium dentálnej hygieny poskytujúce širokú škálu vzdelávacích príležitostí,
ktoré vystavujú dentálnych hygienikov aktuálnemu výskumu vykonávanom našimi členmi.
Vedie to k zlepšeniu klinickej starostlivosti. Profesionálne naplnenie stretávania sa vo
vzdelávacom a sociálnom prostredí, zároveň prežívanie nadšenia pre našu kariéru je niečo, čo by
ste si všetci mali užiť. Naše ďalšie sympózium sa bude konať v Soule v Južnej Kórei v júli 2024,
pridajte sa ku mne, oslávme Dentálnu hygieničku – jadro dentálnej starostlivosti.
Svet ústneho zdravia má mnoho podôb. Kam teda zapadáme my? Myslím, že najlepšie to opísali
kórejské dentálne hygieničky vo svojej zvolenej téme na rok 2024, sme „ jadro dentálnej
starostlivosti“. V našej misii sa stotožňujeme s prevenciou. „Prevencia“ je centrom starostlivosti
o ústnu dutinu.

Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2021 schválila rezolúciu o zdraví ústnej dutiny s
cieľom ho zlepšiť do roku 2030. Vo svojom uznesení uvádza, že 20 % našej svetovej populácie
nesie bremeno 80 % ochorení ústnej dutiny. Existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k tejto
neprimeranej situácii. Niektoré z nich sú prístup k starostlivosti v dôsledku geografických
problémov, finančných nerovností dokonca aj v bohatých krajinách, a sociálno-ekonomických
faktorov, ktoré vystavujú jednotlivcov vysokému riziku chorôb ústnej dutiny.
Odvtedy WHO vypracovala globálny akčný plán s príspevkami od mnohých zainteresovaných
strán v oblasti ústneho zdravia, vrátane IFDH. Spolupracovali sme s Európskou federáciou
dentálnej hygieny na spoločnom vyhlásení, ktoré ilustruje našu podporu rezolúcii a náš záväzok
stať sa hráčom, ktorý zabezpečí jej úspech.
Väčšina systémov zdravotnej starostlivosti sa stále zameriava skôr na liečebný prístup ako na
prevenciu. Ako dentálne hygieničky sa zameriavame práve na prevenciu ochorení ústnej dutiny.
Dentálne hygieničky ako poskytovatelia primárnej ústnej zdravotnej starostlivosti zatiaľ v
mnohých krajinách nie sú etablované a počet dentálnych hygienikov v krajinách, kde táto
profesia existuje, je vo väčšine prípadov výrazne nižší ako počet zubných lekárov.
V našom spoločnom vyhlásení IFDH a EDHF vyzývajú všetky členské štáty, aby boli aktívne pri
implementácii stratégie a akčných plánov WHO pre zdravie ústnej dutiny, s cieľom zlepšiť
zdravie dutiny ústnej na celom svete a znížiť nerovnosti v jej zdraví. Na vytvorenie významného
zdroja pre preventívnu starostlivosť o ústnu hygienu IFDH a EDHF odporúčajú členským
štátom, aby uprednostňovali školenia dentálnych hygienikov podľa zásad stanovených v
Spoločnej školskej osnove pre dentálnu hygienu.
Tým, že sa spojíme ako profesionáli orientovaní na prevenciu, môžeme ovplyvniť a znížiť záťaž
ústnych ochorení. Prevencia a kontrola chorôb ústnej dutiny, podpora zdravia a dentálna
starostlivosť, by mali byť zosúladené so systémom primárnej zdravotnej starostlivosti,
integrované do existujúcich a nových všeobecných zdravotných politík a programov verejného
zdravia. Rovnako ako aj v škôlkach, školách, na pracoviskách, v nemocniciach, domovoch pre
seniorov atď.
Profesor Richard Watt, riaditeľ spolupracujúceho centra WHO pre nerovnosti v oblasti ústneho
zdravia a verejného zdravia nedávno uviedol, že: Dentální hygienici môžu skutočne prevziať
vedúcu úlohu v prevencii. Existuje pre nich veľa príležitostí presadzovať a ovplyvňovať politiku
ústneho zdravia individuálne v rámci svojich miestnych komunít a tiež, čo je možno
najdôležitejšie, kolektívne vo svojich národných a medzinárodných organizáciách.
Keď sa profesora Watta opýtali, či je medziodvetvová spolupráca medzi pracovníkmi dentálnej
hygieny, učiteľmi, zdravotnými sestrami a pracovníkmi verejného zdravotníctva nevyhnutná,
aby bol dosah na všetky skupiny v populácii, ako bolo uvedené v spoločnom vyhlásení IFDH
a EDHF. Pokiaľ by súhlasil, je potrebný takýto druh spolupráce aby sa skutočne riešili globálne
problémy ústneho zdravia?
Odpovedal: Áno, samozrejme. Dentálny hygienici majú nielen klinickú úlohu pri interakcii so
svojimi pacientmi v zubných ambulanciách, ale aj úlohu v širšej komunite, kde potrebujú lepšie

pochopiť, aké faktory ovplyvňujú orálne zdravie pacientov. Úloha obhajcov zdravia, ktorú
zastavajú hygienici, môže byť skutočne dôležitá na úrovni komunity a môže pomôcť uľahčiť
spoluprácu a podporu zdravia ústnej dutiny medzi zubným tímom, inými agentúrami a sektormi.
Je jasné, že existuje mnoho rôznych úrovní, na ktorých sa dentálne hygieničky môžu zapojiť do
zmeny politiky ústneho zdravia. To podľa môjho názoru poskytuje príležitosť na náročnú a v
konečnom dôsledku obohacujúcu kariéru. Ako prezident Medzinárodnej federácie dentálnych
hygienikov mám pocit, že náš najväčší vplyv možno pociťovať na politike ústneho zdravia.
Prevencia je nákladovo efektívna oproti nákladom na kuratívnu liečbu ochorení a stavov ústnej
dutiny. Odporúčania nákladovo efektívnych preventívnych zásahov založené na dôkazoch sa
musia odporúčať a implementovať v národných zdravotníckych systémoch. To je miesto, kde
môžeme byť najúčinnejšie. Lobovaním u našich vlád, spoluprácou s našimi miestnymi,
národnými zdravotníckymi agentúrami a vytváraním riešení. Okrem tejto výzvy na akciu IFDH a
EDHF povzbudzujú svoje členské organizácie a jednotlivých členov, aby informovali národné
vlády, zapojili sa ako tvorcovia a poskytovatelia efektívnejších, na prevenciu zameraných a
udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti o dutinu ústnu.
Avšak pre tých, ktorí nie sú začlenení do žiadneho vládneho, národného alebo súkromného
zdravotného systému, môžu byť (dočasným) riešením mimovládne organizácie a dobrovoľnícka
práca v oblasti ústneho zdravia. Vieme, že sme v tom dobrí. Každý rok oslavujeme naše projekty
spoločenskej zodpovednosti a znovu a znovu dokazujeme, že môžeme niečo zmeniť.
Náš súčasný program spoločenskej zodpovednosti je založený na téme Učte učiteľa. Pozývame
všetkých našich členov, aby identifikovali a realizovali podporný projekt s cieľom naučiť
učiteľov, zdravotníckych pracovníkov, komunitné sestry alebo rodičov, ako učiť ostatných o
starostlivosti o ústnu dutinu. Takto môžeme predať svoje poznatky iným, ktorí ich môžu ďalej
posúvať a ovplyvňovať starostlivosť o ústnu dutinu vo svojich komunitách. Budúci rok spolu
oslávime top projekty v Soule.
Už som spomenula, že starostlivosť o ústne zdravie má mnoho podôb. Ďalšou oblasťou, ktorej sa
treba vážne venovať, je udržateľnosť. Globálne otepľovanie sa nemusí zdať priamo spojené so
zdravím ústnej dutiny, ale keďže uvažujeme o našom spojení, ako spotrebiteľ energie, vody a
producent odpadu musíme riešiť svoj vplyv na našu planétu.
Najväčšou príležitosťou na riešenie trvalo udržateľnej starostlivosti o ústnu hygienu je prevencia.
Toto je podstata riešenia. Presadzovaním prísnejších politík verejnej starostlivosti o ústne zdravie
môžeme osloviť čo najviac členov verejnosti. Opäť sa však pre tých, ktorých neoslovujú
iniciatívy v oblasti verejného zdravia, nachádzame v potrebnej pozícii spoločenskej
zodpovednosti pri vytváraní prostredia pre vzdelávanie.
Pomaly sa dostávajú do povedomia verejnosti každodenne praktiky starostlivosti o ústnu dutinu.
Frekvencia ochorení ústnej dutiny sa znižuje ako aj potreba liečebnej starostlivosti. Náklady na
liečbu nie sú jednoducho vypočítané podľa použitých materiálov, ale musíme zvážiť aj energiu
potrebnú na zabezpečenie dopravy na stretnutie. Po príchode do zariadenia sa vynakladajú
výdavky na energiu na napájanie, kompresory, násadce, osvetlenie, infraštruktúru príjmu a zberu

dát. Ak sa posunieme o ďalšiu vrstvu nižšie, odkryjeme spotrebované jednorázovky, ako sú
podbradníky, odsávačky, gáza atď. Pod ďalšou vrstvou sa skrýva obal potrebný na dodanie
materiálov použitých na ošetrenie, energia, voda, odpady, ktoré sa vznikajú pri sterilizácii.
Porozmýšľajte nad počtom pacientov ošetrených za deň na celom svete. Ak by sme dokázali
počet znížiť o 50 %, aký dopad by sme mohli mať.
Téma udržateľnosti ide hlbšie, než len znižovanie trvania liečby, musíme tiež zvážiť
poskytovanie starostlivosti udržateľnejším spôsobom. Dokonca aj preventívna starostlivosť môže
ovplyvniť naše životné prostredie, ak nezohľadníme spôsob jej prevedenia. Je možné
zaznamenávať balenia produktov, jednorazové výrobky a spotrebu vody. Je dôležité, aby sme sa
snažili poskytovať starostlivosť s ohľadom na životné prostredie. Musíme sa zaviazať k
zlepšovaniu udržateľnosti bez toho, aby sme ohrozili excelentnosť starostlivosti o orálne zdravie.

 1. novembra bude IFDH hostiť tretí zo série globálnych summitov o orálnom zdraví. Počas tohto
  podujatia odborníci v oblasti ústneho zdravia z IFDH, Svetovej zdravotníckej organizácie,
  Medzinárodnej federácie zubných lekárov FDI a predsedovia programov spoločenskej
  zodpovednosti budú motivovať účastníkov, aby sa zapojili do úsilia o redukciu dentálnych
  ochorení a udržateľnosť pri poskytovaní starostlivosti. Aby sme zabezpečili úspech našich cieľov
  a misie, musíme všetci spolupracovať. To je dôvod, prečo sa úsilie každej členskej asociácie
  počíta. Sme kolektívna skupina rovnako zmýšľajúcich profesionálov a naša sila je v našich
  číslach. Viac ako 92 000 z nás môže mať vplyv na zdravie dutiny ústnej a  udržateľnosť.
  Keď sa v Írsku minulý rok zišla globálna komunita dentálnej hygieny, oslavovali sme v rámci
  témy Budúcnosť je vo vašich rukách. Počuli sme rečníkov o Globálnom akčnom pláne Svetovej
  zdravotníckej organizácie a iniciatívach FDI v oblasti udržateľnosti. Keď som počúvala
  prezentácie a premýšľala o mnohých dokumentoch a spoločných vyhláseniach v reakcii na
  vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, uvedomila som si, že budúcnosť je skutočne v
  našich rukách. V našich rukách dentálnych hygieničiek. Sme profesionáli v oblasti prevencie a
  na efektívne dosiahnutie akéhokoľvek stupňa úspechu v ktorejkoľvek z týchto iniciatív je
  potrebné zamerať sa na prevenciu. Írski dentálni hygienici si túto tému vybrali v roku 2016, teda
  6 rokov predtým, pričom netušili, čo bude naše profesionálne prostredie prežívať v roku 2022,
  no napriek tomu to v tom čase presne vystihovalo našu pozíciu. Okrem toho si Kórejská
  asociácia dentálnych hygienikov v roku 2013 vybrala svoju tému, dentálna hygienička, jadro
  dentálneho zdravia. Z dôvodu globálnych problémov sa pôvodný dátum Medzinárodnej
  konferencie dentálnej hygieny v Kórei posunul až na rok 2024. Ich pôvodná téma; dentálnej
  hygieničky, ako jadra ústnej starostlivosti presne vystihuje kde sa nachádzame, v Centre
  dentálnej starostlivosti.
  Otvorila som svoj prihovor s našou misiou, prosím, dovoľte mi, aby som vám zanechal niečo
  viac na zamyslenie… Naša vízia: IFDH sa venuje zvyšovaniu uznania dentálneho hygienika ako
  kľúčového poskytovateľa preventívnej starostlivosti o orálnu hygienu na celom svete a
  zabezpečuje integráciu orálneho zdravia ako kľúčového aspektu celkového zdravia. Môžeme to
  dosiahnuť spoločne ako členovia Medzinárodnej federácie dentálnych hygienikov. Ďakujem za
  možnosť vystúpiť na vašom stretnutí a prajem vám úspešnú a príjemnú konferenciu
  DAKUJEM

Gitana Rederiene

Mila prezidentka, výbor, členovia a hostia slovenskej asociácie dentálnej hygieny. Rada by som
sa vám najprv predstavila. Moje meno je Gitana Rederiene, prezidentaka Europskej dentalno
hygienickej federacie. Je mojim potešením a cťou dnes reprezentovať EDHF na vašej
konferencii. Chcela by som vám zagratulovať v mene EDHF k vášmu výročiu. Je to vzrušujúce
a krásne čo ste dokázali za uplynulé roky , aké mílniky ste dosiahli, ako ste posunuli svoju
profesiu a je skvelé vidieť vašu aktivitu nielen na Slovensku, ale aj na európskom
a medzinárodnom levely.
My v EDHF máme ciele, ktoré nás vedú k obozretnosti k európskemu vzdelávaniu v dentálnej
hygiene ako profesionálny karierny rozvoj. Ďalej sa EDHF snaží slúžiť ako platforma pre
výmenu znalostí, skúseností a nápadov medzi členmi európskej federácie. V roku 2017 EDHF
začalo obrovsky projekt všeobecné curriculum pre dentálnu hygienu. V roku 2020 bolo
publikovaných 5 publikácii na tému všeobecného európskeho curricula pre dentálnu hygienu.
Definuje predmety, časový rámec, a ako by malo vyzerať vzdelávanie v dentálnej hygiene. Bol
to skutočne veľký úspech pre EDHF a všetky európske krajiny. Napriek tomu máme v Európe
stále krajiny, kde profesia dentálnej hygieničky nie je uznaná a dentálne hygieničky tam nie sú.
Tiež máme krajiny, kde vzdelanie v dentálnej hygiene nedosahuje požadovanú kvalitu
všeobecného európskeho curricula pre dentálnu hygienu. Tak že máme veľký cieľ do budúcna,
etablovať našu profesiu na európskej úrovni tak, aby naša profesia bola nielen genericky známa,
ale mali by sme istotu v bezpečie pacienta a služby, v preventívnej starostlivosti poskytovaných
dentálnymi hygieničkami.
Dovoľte mi znovu pogratulovať všetkým mojim drahým kolegyniam na Slovensku. Je veľmi
pekné, že máte možnosť sa na chvíľu zastaviť a pozrieť sa na svoje úspechy. Taktiež cítiť šťastie
z toho, čo ste dosiahli. Ja viem, že tiež máte viac plánov pre budúcnosť i viac výziev na
prekonanie. Skutočne vám želám veľa úspechov do ďalších rokov, upevnenie pozicie dentálnych
hygieničiek vo vašej krajine, že dosiahnete ciele, ktoré ste si stanovili, a želám vám ešte veľa
orálneho zdravia pre vašich pacientov. Nech sú všetci pacienti zdraví šťastní, nech sú dentálne
hygieničky vo vašej krajine šťastné a spokojné so svojou prácou.

Všetko dobré, prajem vám krásnu konferenciu, príjemný, spolu strávený čas a uvidíme sa na
budúce.
S pozdravom Gitana

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.