SK MTP pridelila kredity pre konferenciu DDH 2023

Milé členky, členovia ADHS

SK MTP prideľuje v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., za účasť na tejto  vzdelávacej akcii – aktivite, pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov v SK MTP: 

aktívna účasť:  

o autor – 10- kreditov 

o spoluautor (prví dvaja) – 5- kreditov 

pasívna účasť: – 6- kreditov – 26.05.2023 

8- kreditov – 27.05.2023 

3- kredity – 28.05.2023