Konferencia ADHS DDH 2023
Konferencia ADHS DDH 2023
Konferencia ADHS DDH 2023

Vážení budúci účastníci konferencie ADHS – Dni dentálnej hygieny 2023 v Bešeňovej.

Dovoľte, aby sme Vám postupne predstavili prednášajúcich na ktorých sa môžete tešiť na konferencii a ich abstrakty prednášok.

Prednáška dňa : 27.5.2023

Prednášajúci : PhDr. Michal Ferko

Názov prednášky : Guided Biofilm Therapy u ortodontického pacienta

Abstrakt prednášky :

Čeľustno-ortopedická liečba sťažuje dokonalé odstránenie biofilmu pre nás, ale aj našich
pacientov a predstavuje určitú výzvu. Preto je dôležité, aby sme naučili našich pacientov
pravidelne sa starať o svoju ústnu dutinu už pred nasadením čeľustno-ortopedického aparátu.
Ihneď po jeho nasadení je dôležité, aby pacient prešiel minimálne inštruktážou s pomôckami
pre individuálnu ústnu hygienu, ideálne však celou hygienickou fázou. Základné pomôcky,
ktoré sú nevyhnutné pre pacientov, ktorí podstupujú ortodontickú liečbu patrí napríklad:
superfloss, ktorý nám nahrádza zubnú niť, medzizubná kefka a samozrejme aj zubná kefka, či
už sa jedná o manuálnu alebo elektrickú verziu. Pre profesionálne odstránenie biofilmu nám
už polišing za pomoci elektromotora s gumovým kalíštekom nestačí. Je preto nutné siahnuť
po modernejších alternatívach. Jednou z takýchto alternatív je aj použitie airpolišingu.
Problémom sa však stáva ak sa používajú príliš abrazívne prášky, ktoré môžu poškodiť
kompozit v oblasti zámkov a v neposlednom rade aj mäkké tkanivá, ktoré sú často zapálené,
opuchnuté a pre pacienta citlivé. Pri použití menej abrazívnych práškov ako napríklad
glycínových práškov, zase nemáme uspokojivý efekt pri odstraňovaní pigmentácií. Preto ako
najvhodnejšia metóda, ktorá v sebe zahŕňa dôsledné odstránenie biofilmu je prostredníctvom
technológie AIRFLOW MAX © za pomoci prášku na báze erytritolu. Tento jedinečný prášok
nepoškodzuje tkanivá v ústnej dutine a ani samotný čeľustno-ortopedický aparát. Odstránenie
biofilmu je však iba jeden z krokov, ktorý je nutné dodržať, pokiaľ chceme dosiahnuť čo
najlepší výsledok s našimi pacientami, ktorí podstupujú ortodontickú liečbu. Pre dodržanie
všetkých krokov, je dôležité poznať protokol Guided Biofilm Therapy, ktorý nám zaručí
najlepšie výsledky.

CV – Prednášajúci :

ODBORNÁ PRAX
Od – do: 2015 – súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Lektor pre dentálnu hygienu
Hlavné činnosti a zodpovednosť: praktická a teoretická príprava študentov dentálnej hygieny
Názov a adresa zamestnávateľa: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
Druh práce: školstvo
Od – do: 2013 – súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: dentálny hygienik
Hlavné činnosti a zodpovednosť: preventívna a liečebná činnosť v oblasti dentálnej hygieny
Názov a adresa zamestnávateľa: DENT-PREV s.r.o. (zubná ambulancia), Masarykova 22, 080 01 Prešov
Druh práce: zdravotníctvo
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Od – do: 2017-2018
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Doktor filozofie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: obchodný protokol, etika, filozofia, tvorba etických kódexov

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: PhDr.
Od – do: 2015 – 2017
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Magister
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: obchodný protokol, etika, filozofia, tvorba etických kódexov, základy
sociológie, základy komunikácie, základy diplomacie, vzťahy s verejnosťou
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Mgr.
Od – do: 2010 – 2013
Názov získanej kvalifikácie a rok jej získania: Bakalár
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: dentálna hygiena, parodontológia, klinické cvičenia z dentálnej hygieny,
preventívna a liečebná činnosť v oblasti dentálnej hygieny
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta
zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Bc.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Od – do: 2015 – súčasnosť
Vzdelávacia inštitúcia: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej
hygieny

Hlavné pedagogické činnosti: praktická a teoretická príprava študentov dentálnej hygieny, konzultácia
záverečných prác, publikačná činnosť,

Predmet pedagogickej činnosti: dentálna hygiena

Počet Bc., Mgr./MUDr. a pod. ,PhD. študentov: 26 (školiteľ Bc. Práce)
(Uveďte ukončené školenie)
Počet Bc., Mgr./MUDr. a pod. ,PhD. študentov: 0 (školiteľ Bc. Práce)
(Uveďte v súčasnosti prebiehajúce školenie)
VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Od – do: 2021 – trvá
Názov grantu/výskumnej úlohy:
Projekt je finančne podporovaný grantovou schémou Visegrad Fund.
„Program vzdelávania v oblasti orálneho zdravia pre zrakovo postihnuté deti“.

ČLENSTVO V DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

  1. AKTUÁLNE ČLENSTVO V DOMÁCICH ORGANIZÁCIACH
    a. SLS – Slovenská lekárska spoločnosť
    b. SDHS – Slovenská dentálnohygienická spoločnosť
    c. SKMTP – Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.