Prednášajúca DDH 2023 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Prednášajúca DDH 2023 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Prednášajúca DDH 2023 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Prednáška : 26.5.2023

Prednášajúca : Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Názov prednášky : Protokol vyšetrenia a liečby pacienta s parodontitídou.

Abstrakt prednášky :

 Kompletný postup vyšetrenia a ošetrenia pacienta s parodontitídou
 Ponuka nových typov vyšetrení „balík“ pre celú rodinu
 Dentálna hygiena neznamená iba „čistenie“ zubov
 Rozdiely medzi hygienou a liečbou zubov a parodontu
 Zvýšenie efektivity vyšetrenia a tvorby plánu liečby a recallu
 Ako orálne zdravie ovplyvňuje celkový zdravotný stav
 Základy mikrobiológie, čo všetko máme vedieť o niektorých baktériách
 Chemická liečba
 Genetické vyšetrenie, čo máme vedieť o polymorfizme, ako to interpretovať
pacientovi
 Rozdiel EVALUÁCIA / RECALL SYSTÉM

CV prednášajúca :

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, získala atestáciu l. stupňa zo stomatológie, atestáciu
II. stupňa z parodontológie a ústnych slizníc, obhájila dizertačnú prácu na LF UK v Bratislave,
habilitovala na docenta zubného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach. Je garantom vysokoškolského
odboru dentálna hygiena. Vo svojej profesionálnej kariére sa venuje orálnej medicíne so špeciálnym
zameraním na mikrobiológiu, imunológiu a genetiku parodontu. Je riešiteľkou 12 slovenských a
medzinárodných projektov, autorkou množstva publikácií, vedeckých prác v zahraničných časopisoch
aj registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS, monografií, vysokoškolských učebníc. Bohatá
je aj jej prednášková činnosť na Slovensku a v zahraničí.
 
V spolupráci so slovenskými a zahraničnými odborníkmi sa zaoberá problematikou orálnej medicíny.
Založila ambulancie orálnej medicíny zamerané na poskytovanie špecializovanej starostlivosti o
jedincov so závažnými orálnymi ochoreniami, najmä chorobami parodontu a ústnej sliznice. V popredí
záujmu je včasná diagnostika DNA analýzou paropatogénov, polymorfizmu cytokínov
a rôznych génov, na základe čoho je možné indikovať efektívnu liečbu, eliminovať komplikácie
a recidívy. Moderná orálna medicína smeruje k personalizovanému diagnostickému a intervenčnému
prístupu k prevencii a liečbe. To je možné iba pri vhodnej spolupráci viacerých odborníkov jednotlivých
medicínskych odborov, ako sú genetika, imunológia, interná medicína a iné.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.