Členské príspevky
Členský príspevok pre rok 2018

Členský príspevok do ADHS je 25 eur  (pri úhrade do 28.2. v príslušnom kalendárnom roku) Pri úhrade po tomto termíne je členský príspevok 33 eur.
Príspevok člena ADHS na materskej dovolenke je 12,50 eur.

Bankové spojenie

SLSP Topoľčany
Č.ú.: 0041714376/0900 (Prosím neplaťte poštovou pukážkou.)
IBAN:  SK75 0900 0000 0000 4171 4376
Variabilný Symbol: číslo čl. preukazu / ***viď poznámka
Do správy pre príjimateľa uveďte kraj!
Do pozvánky Vaše celé meno

***Pokiaľ neviete číslo Vášho preukazu, netrápte sa, dôležité info pre nás je Vaše celé meno a kraj 🙂

V prípade čerpania materskej dovolenky prosíme o zaslanie kópie tehotenskej knížky, alebo kópie kartičky poistenca dieťaťa.