Prihláška do SK MTP

Vážené Dentálne hygieničky v prílohe nájdete infarmáciu ” Prečo je dôležité byť v komore SKMTP”, rozdiel medzi členstvom a registráciou a odpovede na Vami kladené otázky v rámci registrácie a zápisu do komory.

Čo je registrácia

podľa zákona ( je povinná pre všetkých pracujúcich zdrav. pracovníkov – zák.578/2004)

Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie chemika so špecializáciou pre zdravotníckeho laboranta, technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka,rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, asistenta dentálnej hygieny, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika.

Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou v súlade s § 30 ods. 3 zákona.

Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č 602/2003 Z.z.

Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

Zápis do registra

Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra na základe registračného listu a kompletných príslušných dokladov. Registračný list musí obsahovať údaje uvedené v § 63 ods. 2 zákona (čl. II ods. 1 body 6 až 21 tejto smernice).

K registračnému listu žiadateľ o registráciu priloží osvedčené kópie týchto dokladov: doklad o odbornej spôsobilosti, doklad o doterajšej praxi (minimálne posledných 5 rokov), potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa ak ste zaradení do ďalšieho vzdelávania alebo ste ho ukončili, doklad o zaplatení registračného poplatku; ak ide o cudzinca dokladom o odbornej spôsobilosti je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania podľa § 35 zákona.

Registračný poplatok je 13,00 EURO a je príjmom komory.

Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu v roku 2009 je zákonom stanovený poplatok vo výške 4,00 EURO , ktorý je príjmom komory.

U zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s § 153 až 155 Zákonníka práce. Upozornenie zasiela aj úradu pre dohľad.

Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 7 podľa § 172 až 175 Občianskeho súdneho poriadku najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.

Vznik členstva
 1. Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších
  predpisov, § 102e, odsek 5 sú členmi SKMTP zdravotnícki pracovníci uvedení v tomto ustanovení.
 2. Pre nových členov SKMTP členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory.
 3. Členstvo v SKMTP je dobrovoľné. Člen SKMTP je súčasne členom RKMTP, (spravidla) podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania. Člen SKMTP je povinný zmenu príslušnosti k RKMTP oznámiť doterajšej RKMTP do 15 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti.
 4. SKMTP zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak
  a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
  b) je bezúhonný.
 5. SKMTP vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka ak
  a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
  b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  c) bol vylúčený z komory.

Všetky bližšie informácie týkajúce sa registrácie a členstva v SeKMTP nájdete na web. stránke komory: www.sekmtp.sk

Za výbor ADHS a Radu SeKMTP
Viera Štefková