DNI DENTÁLNEJ HYGIENY

2024

DNI DENTÁLNEJ HYGIENY 2024


Dni dentálnej hygieny 2024 sa budú sa konať v termíne: 24. – 26. 05. 2024 v Bešeňovej.

Na webovej stránke www.adhs.sk máte v sekcii pre členov informácie k zabezpečeniu ubytovania a samozrejme nechýba ani PROMOKÓD (zľavový kód).

Pre záväzné prihlásenie sa na konferenciu Dni dentálnej hygieny 2024 je potrebné vyplniť nasledujúcu prihlášku: 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na Dni dentálnej hygieny 2024. (po kliknutí na ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA, Vás prepojí na prihlášku). 

a zaplatiť kongresový poplatok.

V rámci programu na Dňoch dentálnej hygieny 2024 sa môžete tešiť na obľúbený spoločensky večer. Tento rok sme si pre vás pripravili tématicky večer: “Obľúbená filmová alebo rozprávková postava”. Preto si nezabudnite pribaliť oblečenie alebo masku na túto tému 🦖🧝🏻‍♀️🎅🏻🤴🏼👩🏻‍🚀👨🏻‍🍳👩🏻‍⚕️👷🏻👮🏻🐭🐻.

Tešíme sa na vás a vašu kreativitu. My sa už nevieme dočkať či stretneme: Wilmu Flintstonovú, Morticiu Addamsovú , Minnie Mouss, Perinbabu, Pipi Dlhú Pančuchu, Arabelu, Princeznú so zlatou hviezdou na čele a mnoho iných. 

PROGRAM DNI DENTÁLNEJ HYGIENY 2024

ZLATÍ PARTNERI

PREMIUM PARTNERI

MEDIÁLNY PARTNER

stomateam

PREDNÁŠAJÚCI 2024

Bc. Janka REKŠÁKOVÁ - dentálna hygienička

🇸🇰PARODONTOLÓGIA a čo všetko dokáže dentálna hygienička.

Názov prednášky: DentalBAC a DentalGEN, alebo PARODONTOLÓGIA a jej mikrobiálne a genetické testy.

Prednášajúca👩🏼‍⚕️: Bc. Janka REKŠÁKOVÁ

Mám rada poľovníctvo, nemčinu, parodontálne vačky, kyrety, mikrobiálne a genetické testy. Dentálnu hygienu som úspešne ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove. Špecializujem sa na parodontologických pacientov, ktorých liečim spolu s MUDr. Zdenka Franeková.

🇬🇧PERIODONTOLOGY and How a dental hygienist can help a patient.

Title of the Lecture: DentalBAC and DentalGEN, or Periodontology and its microbial and genetics tests.

Lecturer 👩🏼‍⚕️: Bc. Janka REKŠÁKOVÁ

My hobby is hunting. I also love german language, periodontal pockets, curretes, microbial and genetic tests. I successfully completed a diploma in dental hygiene at the University of Prešov. I specialize in periodontal patients, whom I treat together with MUDr. Zdenka Franeková.

MDDr. Michal AUGUSTÍN - zubný lekár

🇸🇰 Manažment vstupnej prehliadky od A po Z. Spolupráca zubného lekára, dentálnej hygieničky a parodontológa.

Prednášajúci: MDDr. Michal AUGUSTÍN.

Ak by som nebol zubný lekár, bol by som zubným lekárom 🙂 a čo to znamená? Moja práca ma baví, a baví ma vďaka tímu, ktorý mám okolo seba.

Doktor Michal ukončil svoje štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Už počas štúdia sa venoval inštruktážam a prednáškam osvetových programov Dental Alarm a Brusher. Študentské lavice nechcel opustiť a preto sa od septembra 2022 venuje budúcim zubným lekárom na jeho alma mater. Je inštruktor pre budúcich zubných lekárov, ktorých pripravuje a skúša pre osvetový program Dental Alarm. Je členom rady študijného programu zubného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Študuje PhD., štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

🇬🇧 Management of the entrance examination from A to Z. The cooperation of a dentist, dental hygienist and periodontologist.

Lecturer: MDDr. Michal AUGUSTÍN.

If I weren’t a dentist, I would still be a dentist! 🙂 What does it mean to me? I enjoy my work, and the reason why is the team I have around me.

Doctor Michal graduated from the Jessenius Faculty of Medicine in Martin. During his studies, he participated in dental instructions and lectures on the Dental Alarm and Brusher educational programs. He didn’t want to leave school desks and therefore, since September 2022 he has dedicated his time to future dentists at his alma mater. Dr. Michal is a lecturer for future dentists who are being prepared and tested for the worldwide Dental Alarm programs under his supervision. He is a member of the Board of the Dental Medicine Study Program at the Jessenius Faculty of Medicine in Martin where he is also completing his PhD.

MDDr. Ivana ZAJACOVÁ - zubná lekárka

🇸🇰 Môže liečba parodontitídy ovplyvniť celkové zdravie pacienta? Parodontitída ako zdroj fokálnej infekcie.

Prednášajúca 👩🏻‍⚕️: MDDr. Ivana ZAJACOVÁ.

Odbor zubné lekárstvo som ukončila v roku 2018 na lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Mesto, ale aj akademická pôda mi chýbali, a preto som sa tam rozhodla pokračovať v postgraduálnom štúdiu na parodontologickom oddelení. Venovala som sa aj výuke dentálnych asistentov na strednej zdravotnej škole v Čadci. V Čadci ma môžete nájsť vo vlastnej ambulancií AlbusDente, ale aj v Petramede. V oboch sa venujem aj parodontologickým pacientom. A aby bol svet 🌍 v rovnováhe, tak vo voľnom čase relaxujem kreslením alebo vzdušnou akrobaciou – aerial silk.

🇬🇧  Can periodontal treatment affect overall patient health? Periodontitis as a source of focal infection.

Lecturer 👩🏻‍⚕️: MDDr. Ivana ZAJACOVÁ.

I completed my dental degree in 2018 at the Faculty of Medicine, Univerzita Palackého in Olomouc. I missed the city and the academic environment, so I decided to continue my postgraduate studies in the periodontal department there. I was also teaching dental assistants at a secondary health school in Čadca. In Čadca, you can find me in my own practice, AlbusDente, as well as at Petramed. In both places, I also attend to periodontal patients. And to keep the world 🌍 in balance, in my free time, I relax through drawing or aerial acrobatics – aerial silk.

MDDr. Beáta DYBALLA - zubná lekárka

🇸🇰 Handicapovaný pacient – Dá sa to aj bez celkovej anestézie?

Prednášajúca 👩🏼‍⚕️: MDDr. Beáta DYBALLA.

Život je zábava, radosť a len my si ho vieme vytvoriť taký, aký ho chceme! Doktorka Bea vyštudovala na Univerzite Palackého v Olomouci a svoju Alma Mater má veľmi rada. Vždy inklinovala ku komunikácii a sčasti aj psychológii, preto sa rozhodla venovať sa najmä detským a komplikovaným pacientom 👶🏼. Je to pre ňu poslanie, radosť a práca v jednom. Do práce si chodí oddychovať a teší sa na každý nový deň.

🇬🇧  Handicapped patient – Is it possible without general anesthesia?

Lecturer 👩🏼‍⚕️: MDDr. Beáta DYBALLA.

Life is fun, joy, and we can create it the way we want! Dr. Bea studied at University Palackého in Olomouc and has a great fondness for her Alma Mater. She has always been inclined towards communication and partly psychology, which is why she decided to focus on pediatric and complicated patients 👶🏼. It is her calling, joy, and work all in one. She goes to work to relax and looks forward to every new day.

MDDr. Beáta DYBALLA a Bc. Kamila GENŠOR

🇸🇰 iO magnetická technológia v rukách (nielen) ortodontického pacienta.

Prednášajúce 👩🏼‍⚕️ 👩🏼‍⚕️: MDDr. Beáta DYBALLA a Bc. Kamila GENŠOR

🇬🇧iO magnetic technology in the hands of (not only) the orthodontic patient.

Lecturer 👩🏼‍⚕️ 👩🏼‍⚕️: MDDr. Beáta DYBALLA and Bc. Kamila GENŠOR.

MDDr. Thomas ROZINA - zubný lekár

🇸🇰 Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – fotodokumentácia z pohľadu dentálnej hygieny.

Prednášajúci 🧑🏼‍⚕️: MDDr. Thomas ROZINA.

V roku 2020 promoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Odvtedy až do dnes pracuje v stomatologickom centre Libento v Olomouci so zameraním na záchovnú stomatológiu a parodontológiu. V súvislosti s parodntológiou vedie tím dentálnej hygieny. Prevencii sa venuje aj ako lektor školení iTOP. Keď na konci dňa zvýši čas, zaujíma sa o digitalizáciu stomatológie 💻.

🇬🇧 Better to see once than to hear a hundred times – photo documentation from the point of view of dental hygiene.

Lecturer 🧑🏼‍⚕️: MDDr. Thomas ROZINA.

He graduated from the Slovak Medical University in Bratislava in 2020. Since then, he has been working at the Libento Dental Center in Olomouc, focusing on conservative dentistry and periodontology. He leads the dental hygiene team in relation to periodontology. He is also involved in prevention as a lecturer of iTOP training. When he has some spare time at the end of the day, he is interested in the digitization of dentistry 💻.

MDDr. Martina KYJOVSKÁ ČIČVÁKOVÁ, PhD., MHA - zubná lekárka

🇸🇰 Spolupráca zubného lekára a dentálnej hygieničky pri liečbe parodontologického pacienta.

Prednášajúca👩🏼‍⚕️: MDDr. Martina Kyjovská Čičváková, PhD., MHA

Získala titul MDDr. v roku 2013 na Univerzite Pavla Jozefa šafárika v Košiciach v odbore Zubné lakárstvo. Po skončení školy nastúpila ako odborný asistent na odd. Parodontologie v Košiciach. Od januára 2015 pracuje vo svojej ambulancii Martident, kde sa intenzívne venuje ochoreniam parodontu a ich chirurgickým riešeniam. Okrem toho prednáša a vedie hands on školenia. Neustále vzdelávanie ju priviedlo k tomu, že v roku 2018 obhájila titul PhD. a v roku 2023 MHA.

🇬🇧 Collaboration of a dentist and a dental hygienist in the treatment of a periodontal patient.

Lecturer 👩🏼‍⚕️: MDDr. Martina Kyjovská Čičváková, PhD., MHA

She obtained the title of MDDr. in 2013 at Pavol Jozef Šafárik University in Košice in the field of Dental Medicine. After finishing school, she started working as a specialized assistant in the Department of Periodontology in Košice. Since January 2015, she has been working at her own clinic, Martident, where she focuses intensively on periodontal diseases and their surgical solutions. In addition, she gives lectures and leads hands-on training sessions. Continuous education led her to defend her PhD. title in 2018 and her MHA. title in 2023.

MDDr. David MARINČÁK - zubný lekár

🇸🇰 Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – fotodokumentácia z pohľadu dentálnej hygieny.

Prednášajúci 🧑🏼‍⚕️: MDDr. David MARINČÁK.

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2018. Od roku 2020 študuje na svojej alma mater doktorandský študijný program. Po absolutoriu pracoval v Hradci Králové v prívatnej praxi Můj Zubař a od začiatku roku 2020 pracuje v prívatnej praxi Sorriso Dental v Brne. Absolvoval ročný výmenný pobyt Erasmus+ v Taliansku pod vedením Dr. Camilla D’Arcangela. Je technologický nadšenec a zlepšováky sú jeho vášňou 💻.

🇬🇧 Better to see once than to hear a hundred times – photo documentation from the point of view of dental hygiene.

Lecturer 🧑🏼‍⚕️: MDDr. David MARINČÁK.

He graduated from the Faculty of Medicine at Palacký University in Olomouc in 2018. Since 2020, he has been studying in the doctoral study program at his alma mater. After graduation, he worked in a private practice “Můj Zubař” in Hradec Králové, and since the beginning of 2020, he has been working in a private practice Sorriso Dental in Brno. He completed a one-year Erasmus+ exchange program in Italy under the guidance of Dr. Camilla D’Arcangela. He is a technology enthusiast, and continuous improvement is his passion 💻.

MDDr. Miroslav MARČEK - zubný lekár

🇸🇰 Starostlivosť o klientky počas gravidity.

Prednášajúci 👨🏻‍⚕️: MDDr. Miroslav MARČEK.

Počas pôsobenia v univerzitnej a súkromnej ambulantnej praxi som sa mnohokrát stretával s klientkami v období gravidity. Pri anamnestickom odbere informácií som zistil, že naším budúcim novorodičkám neboli poskytnuté adekvátne informácie o zmenách v dutine ústnej. Preto považujem za dôležité pripomenúť si najčastejšie diagnózy vyskytujúce počas gravidity a ich následnú liečbu. Cieľom prednášky je naučiť sa rozpoznávať problémy v správny čas, zabezpečiť zlepšenie zdravia pre matku i dieťa.

🇬🇧 Dental care for pregnant clients.

Lecturer 👩🏼‍⚕️: MDDr. Miroslav MARČEK.

During my time in university and private practice, I have encountered many clients during pregnancy. Through the process of gathering medical history information, I have found that our expectant mothers in Slovakia have not been provided with adequate information about changes in the oral cavity. Therefore, I consider it important to remind ourselves of the most common diagnoses that occur during pregnancy and their subsequent treatment. The goal of the lecture is to learn how to recognize problems in a timely manner and ensure improved health for both the mother and the baby.

Bc. Slávka BÍROVÁ - dentálna hygienička

🇸🇰 Hygienička hygieničke. Efektívna a profesionálna dokumentácia dentálnej hygieny.

Prednášajúca 👩🏻‍⚕️: Bc. Slávka BÍROVÁ.

V zubnej ambulancii začala pracovať v roku 2012 ako zubná sestra. V rokoch 2014 – 2018 si rozširovala svoje vedomosti v externom štúdiu v odbore dentálna hygiena na Prešovskej Univerzite v Prešove. Od roku 2019 pracuje ako dentálna hygienička v Andel Dental Elite Center. Je súčasťou tímu i-TOP inštruktorov (individuálne trénovaná orálna profylaxia) a tiež sa venovala deťom v preventívnom programe Dental Alarm.

🇬🇧 From dental hygienist to dental hygienist. Effective and professional documentation of dental hygiene.

Lecturer 👩🏻‍⚕️: Bc. Slávka BÍROVÁ.

She started working as a dental assistant in a dental clinic in 2012. From 2014 to 2018, she further expanded her knowledge in the field of dental hygiene through external studies at the University of Prešov. Since 2019, she has been working as a dental hygienist at Andel Dental Elite Center. She is also part of the i-TOP instructors team (individually trained oral prophylaxis) and has been involved in the preventive program Dental Alarm, focusing on children.

Bc. Tímea KRŠKOVÁ - dentálna hygienička

🇸🇰 Hygienička hygieničke. Dentálna prax ekologicky.

Prednášajúca 👩🏻‍⚕️: Bc. Tímea KRŠKOVÁ.

Absolvovala štúdium v odbore dentálna hygiena na Prešovskej univerzite v Prešove. Pracuje na rodinnej klinike Dental Park v Žiline. O ekológiu ♻️ sa začala zaujímať na vysokej škole a dodnes v nej pokračuje. Popri práci sa venuje deťom v edukačno-osvetovom programe DentalAlarm.

🇬🇧 From Dental hygienic to dental hygienic. Ecological dental practice.

Lecturer 👩🏻‍⚕️: Bc. Tímea KRŠKOVÁ.

She completed her studies in the field of dental hygiene at the University of Prešov, Slovakia. She works at the family clinic Dental Park in Žilina. She became interested in ecology ♻️during her university studies and continues to pursue it. In addition to her work, she is involved with children in the educational program DentalAlarm.

JUDr., Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD.

🇸🇰 Právna ochrana ambulancie, jej zamestnancov a klientov očami odborníka.

Prednášajúci👨🏼‍💼: JUDr., Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD.

Venuje sa najmä medicínskemu právu a obchodnému právu. Svoju právnu expertízu má podporenú praktickými skúsenosťami v predmetných odboroch, keďže je spoluzakladateľom jednej z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku fungujúcou pod spoločnou značkou SK Dental Clinic 🏥. Zameriava sa taktiež na poradenstvo pri aplikovaní technológií do praxe 💻.

🇬🇧  Legal protection of the dental practice, its employees, and clients through the eyes of an expert.

Lecturer 👨🏼‍💼: JUDr., Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD.

He specializes in medical law and commercial law. His legal expertise is supported by practical experience in these fields as he is a co-founder of one of the largest networks of dental clinics in Slovakia operating under the common brand SK Dental Clinic 🏥. He also focuses on advising on the application of technologies in practice 💻.

Anna SLOVIAKOVÁ, dipl.d.h. - dentálna hygienička

🇸🇰 Hygienička hygieničke: Generácia bez kazu.

Prednášajúca👩🏻‍⚕️: Anna SLOVIAKOVÁ, dipl.d.h.

Je dentálna hygienička a je autorkou projektu Generácia bez kazu, ktorý vyhral 1️⃣. miesto v programe Impact Award IFDH v roku 2022, a 3️⃣. najlepší projekt v svetovej súťaži projektov IFDH v kategórii Social Responsibility Empowering Women. Aktívne pracuje na zlepšení orálnej hygieny v Slovenskej republike. Je krajskou odborníčkou pre dentálnu hygienu, aktívne sa zapája do tém týkajúcich sa dentálnej hygieny, komunikácie so zdravotnými poisťovňami, ministerstvom zdravotníctva.

🇬🇧 From dental hygienist to dental hygienist: Generation Without Decay.

Lecturer👩🏻‍⚕️: Anna SLOVIAKOVÁ, dipl.d.h.

She is a dental hygienist and the author of the project „Generation Without Decay,“ which won 1️⃣st place in the Impact Award IFDH program in 2022 and ranked 3️⃣rd place in the world competition of IFDH project- in Social Responsibility Empowering Women. She actively works to improve oral hygiene in the Slovak Republic. She is a regional expert in dental hygiene and actively participates in topics related to dental hygiene, communication with health insurance companies, and the Ministry of Health.

Slavomír SISKA

🇸🇰 #dentálnahygiena #mojapráca. Marketing pre súčasnú dobu.

Prednášajúci👨🏼‍💼: Slavomír SISKA.

Už viac ako 15 rokov sa venujem marketingu. Svoje skúsenosti som nazbieral či už prácou v televíziách, obchodných centrách alebo agentúrach na pozícii marketing manažéra. Na prednáške sa budem snažiť poradiť, ako sa čo najlepšie odprezentovať, aké formy propagácie sú najlepšie a ako je dôležité sa spájať.

🇬🇧 #dentalhygiene #myjob. Marketing for the today’s times.

Lecturer👨🏼‍💼: Slavomír SISKA.

For over 15 years, I have been working in marketing. I have gathered my experience through work in television, shopping centers, and marketing agencies as a marketing manager. In my presentation, I will try to advise on how to present yourself in the best possible way, what forms of promotion are the most effective, and the importance of networking.

Iva ZEZULOVÁ - dentálna hygieničkya

🇸🇰 Hygienička hygieničke: BlancOne – bielenie zubov komplexne. Prax, manažment a financie. 

Prednášajúca 👩🏻‍⚕️: Iva ZEZULOVÁ. 

V roku 2015 dokončila VOŠ pre dentálne hygieničky v Prahe. Spolu s kolegyňou vedie ordináciu dentálnej hygieny Čistíme zuby Tachov, ktorú sa spoločne snažia viesť v duchu udržateľnosti. Popri práci sa venuje edukácii v materskej škole a svojmu 4DH – e-shopu pre dentálne hygieničky, ktorý vznikol v roku 2023 pri materskej dovolenke.

🇬🇧 From dental hygienist to dental hygienist. BlancOne – teeth whitening. Practice, management, and finances.
 
Lecturer👩🏼‍⚕️: Iva ZEZULOVÁ.
 
In 2015, she completed the Dental Hygiene School in Prague. Together with her colleague, she works at the dental hygiene clinic named “Čistíme zuby Tachov”, where they strive to operate sustainably. In addition to her work, she is involved in education at a kindergarten and runs her 4DH e-shop for dental hygienists, which was launched in 2023 during her maternity leave.

Rozalie NĚMCOVÁ, DiS - dentálna hygienička

🇸🇰 Hygienička hygieničke: BlancOne – bielenie zubov komplexne. Prax, manažment a financie. 

Prednášajúca 👩🏻‍⚕️Rozalie NĚMCOVÁ, DiS.

V roku 2017 dokončila VOŠ pre DH v Ústí nad Labem a následne začala pracovať v ortodontickej ordinácii v Hlinsku v Čechách, kde si potom otvorila vlastnú prax v roku 2021 pri druhej materskej dovolenke. Odvtedy otvorila so svojim tímom 4 ordinácie v Pardubickom kraji a kraji Vysočina. Po pracovnej dobe sa venuje rodine, svojej malej zvieracej farme a včelám 🐝.

🇬🇧 From dental hygienist to dental hygienist. BlancOne – teeth whitening. Practice, management, and finances.
 
Lecturer👩🏼‍⚕️: Rozalie NĚMCOVÁ, DiS.
 
In 2017, she completed the Dental Hygiene School in the city Ústí nad Labem and subsequently started working at an orthodontic clinic in Hlinsko, Czech Republic. Later on, during her second maternity leave, she opened her own practice in 2021. Since then, she has opened four clinics with her team in the Pardubice region and the Vysočina region. After work, she devotes her time to her family, her small animal farm, and beekeeping 🐝.

Jana NORKIN, DiS - dentálna hygienička

🇸🇰 Názov prednášky: Hygienička hygieničke. XDENT – vše pro praxi DH v jednom programu.

Prednášajúca👩🏻‍⚕️: Jana NORKIN, DiS.

V roku 2007 ukončila štúdium na Vysokej škole dentálnej hygieny v Prahe. Špecializuje sa na liečbu pacientov s parodontitídou v spolupráci s prvotriednymi parodontológmi v Českej republike.
Zúčastnila sa na konferencii EuroPerio Amsterdam v roku 2018. Od roku 2013 vedie školenia pre dentálnych hygienikov. Od roku 2017 vedie praktické kurzy hĺbkového scalingu a root planingu, ktoré navštevujú dentálne hygieničky, ale aj zubní lekári. Ovláda český, ruský a anglický jazyk. Vyvíja snahu o poznanie a posúvanie hraníc možností profylaktického ošetrenia ručnými nástrojmi.

🇬🇧 Title of the lecture: From Dental Hygienist to Dental Hygienist. XDENT – everything for DH practice in one program.

Lecturer 👩🏻‍⚕️: Jana NORKIN, DiS.

In 2007, she graduated from the University of Dental Hygiene in Prague. She specializes in the treatment of patients with periodontitis in collaboration with top periodontologists in the Czech Republic. She participated in the EuroPerio Amsterdam conference in 2018. Since 2013, she has been teaching dental hygienists at her courses. Since 2017, she has been leading practical courses on deep scaling and root planing, which are attended by dental hygienists as well as dentists. She is fluent in Czech, Russian, and English. She strives for knowledge and pushing the boundaries of possibilities in preventive treatment with manual instruments.

VYSTAVOVATELIA

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.