Kurz prvej pomoci na konferencii – Dni dentálnej hygieny
Kurz prvej pomoci na konferencii – Dni dentálnej hygieny
Kurz prvej pomoci na konferencii – Dni dentálnej hygieny

V závere konferencie – Dni dentálnej hygieny dňa 11.9.2022 ako sme Vás predbežne informovali sa plánuje kurz prvej pomoci. Zverejňujeme podrobné informácie o plánovanom kurze.
Mnohým to zabezpečuje zamestnávateľ, komu nie – kurz si môže doplniť. Kurz nám zastreší firma GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš.


GAJOS s. r. o.

“Patríme k popredným poskytovateľom komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany. Na trhu pôsobíme od roku 1997. Odvtedy stále rastieme a rozširujeme portfólio našich služieb. Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby poskytujeme v rámci celej SR prostredníctvom našich kamenných pobočiek v Bratislave, v Zlatých Moravciach, v Považskej Bystrici, v Žiline, v Ružomberku a v Košiciach a taktiež z našej centrály, ktorá sídli v Liptovskom Mikuláši.
Aby sme vyhoveli potrebám našich klientov, zastrešujeme komplexné služby – od nalepenia bezpečnostných značení až po právnu ochranu pri vyhrotení nepredvídateľných udalostí (úrazy, pokuty a pod.). Bezpečné a zdravé právne prostredie je jednou z hlavných priorít našich klientov, preto im garantujeme splnenie všetkých zákonných požiadaviek”

Školenia prvej pomoci

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, s platnosťou 2 roky

§ 7 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,10) so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).(3) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

(4) Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

(6) Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16.

(8) Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o

a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,

b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,

c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,

d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce11) alebo orgánmi dozoru,12)

e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

(9) Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie podľa odseku 8 najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov, aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (ďalej len „odborný zamestnanec“) na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb vrátane tých, ktorí mu tieto služby poskytujú dodávateľským spôsobom (§ 21).

Zdroj:  https://www.gajos.sk/profil-spolocnosti

Organizačné informácie:

  • nahlasovať sa môžete od 17.07. 2022 na adrese:    trnovsky@gajos.sk (spätne príde automatická mail. odpoveď)
  • v emaily uveďte prosím fakturačné údaje aj email. adresu ,kde chcete aby bola faktúra odoslaná (ak je iná ako tá, z ktorej sa prihlasujete)
  • firma vystaví faktúru podľa fakturačných údajov, ktoré uvediete v prihlasovacom maily- faktúra bude vystavená na základe prihlásenia, ale aj na základe prezenčnej listiny (podpísanej pred kurzom)
  • cena : podľa počtu zúčastnených (cca 30€)- materiál k teoretickej časti kurzu obdržíte k naštudovaniu emailom, v dostatočnom predstihu
  • teoretickej časti sa budeme venovať aj na kurze
  • väčšia časť kurzu  bude tvoriť praktická časť (nácvik na figurínach)
  • nahlasovanie na kurz končí ( po dohode s firmou Gajos)  15.08.2022

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.